De overheid begeeft zich op verschillende terreinen in het maatschappelijk leven (onderwijs, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, handhaving openbare orde, personeel van de overheid, contracten met de overheid). Daarom ook dat men als particulier, onderneming en zelfs als bestuur regelmatig geconfronteerd met (andere) overheidsinstanties. Het recht dat traditioneel de verhoudingen regelt tussen de overheid en de “burger” (lees: particulieren en ondernemingen) wordt het administratief recht (ook wel bestuursrecht) genoemd.

EQUATOR ADVOCATEN kan u als particulier/onderneming of bestuur bijstaan in verscheidene (deel)materies van het administratief recht. Naast zowel advisering, kunnen wij u ook bijstaan en vertegenwoordigen in geschillen (met u als overheid of tegen de overheid). De overheid kan/moet immers beslissingen nemen die (soms vergaande) juridische gevolgen hebben en die door de betrokken partijen ter discussie gesteld worden (vb. weigering afgifte omgevingsvergunning; intrekking wapenvergunning; tuchtsancties overheidspersoneel, discussies inzake benoemingen overheidspersoneel, GAS-boetes, beslissing tot niet-gunning overheidsopdracht, weigering toestemming om te manifesteren,…). Deze discussies worden veelal beslecht voor de Raad van State of andere administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbestwistingen, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad voor Studievoortgangsbetwisitingen). EQUATOR beschikt over een ruime ervaring en know how inzake procesvoering voor de administratieve rechtscolleges.

Daarnaast beschikt EQUATOR over uitgebreide expertises inzake het bestuurlijk organisatierecht (lokale besturen, Kaderdecreet bestuurlijk beleid, Decreet Intergemeentelijke Samenwerking). Over alle vragen omtrent deze materie kunt u bij EQUATOR terecht.