Het overheidsopdrachtenrecht is een zeer complexe en technische materie. Zonder de nodige aandacht voor het juridisch kader (met al haar valkuilen) loopt men al zeer gauw het risico om in de fase van de aanbesteding en in de uitvoering van de opdracht in de problemen te komen. EQUATOR ADVOCATEN kan u in alle facetten van het overheidsopdrachtenrecht bijstaan om een aanbesteding succesvol binnen te halen dan wel te doorlopen en de uitvoering van een opdracht tot een goed einde te brengen.

In de aanbestedingsfase verleent EQUATOR advies aan ondernemingen die willen intekenen op een overheidsopdracht. Opdrachtdocumenten worden gescreend en bijstand kan worden verleend bij de opmaak van de biedingsdocumenten. Voor aanbestedende diensten kan ondersteuning geboden worden bij de opmaak van de opdrachtdocumenten en de gemotiveerde beslissingen inzake selectie- en gunning. Ook om een gehele aanbestedingsprocedure van A tot Z te begeleiden beschikt EQUATOR over de nodige expertise en mankracht.

Voelt een onderneming zich benadeeld door een beslissing inzake selectie of toewijzing kan EQUATOR de cliënt vertegenwoordigen voor het bevoegde rechtscollege (de Raad van State of de burgerlijke rechtbank) om de beslissing te laten schorsen of vernietigen. Desgevallend kan ook schadevergoeding gevorderd worden. Omgekeerd staat EQUATOR ook aanbestedende diensten bij die hun selectie- of gunningsbeslissing wensen te verdedigen voor de rechtbank.
Ook in de uitvoeringsfase kan een onderneming of een bestuur geconfronteerd worden met juridische problemen. EQUATOR verleent advies omtrent de te volgen strategie, kan bijstand verlenen bij de opmaak van ingebrekestellingen en dergelijke, alsook de klant vertegenwoordigen voor de rechtbank indien het uitvoeringsprobleem niet in der minne kan worden opgelost. EQUATOR streeft evenwel steeds de beste, meest haalbare en voordelige oplossing na en zal bijgevolg – indien mogelijk – steeds proberen de discussie minnelijk te regelen. EQUATOR heeft dan ook ruime ervaring bij het onderhandelen en opstellen van dadingen naar aanleiding van geschillen in de uitvoering van overheidsopdrachten.

Wat betreft het overheidsopdrachtenrecht staat EQUATOR zowel ondernemingen (aannemers, ontwikkelaars, architecten en -ingenieurs en andere dienstverleners/leveranciers) bij, alsook aanbestedende diensten (federale en regionale besturen, lokale besturen, zorginstellingen, vzw’s, …)

Nieuwsbrief Overheidsopdrachten
Politeia geeft maandelijks, in samenwerking met de VVSG en Equator Advocaten, de Nieuwsbrief Overheidsopdrachten uit. Inschrijven is gratis en kan u hier.