Eén van de specialisaties van Equator is het domeingoederenrecht. Vele gevallen van publieke-private-samenwerking hebben ook betrekking op zogenaamde “goederen van het openbaar domein”: gronden, kiosken, delen van een pand dat het bestuur wenst ter beschikking te stellen van een private partner, … .

Het is één van de rechtsdomeinen waar de sterkte van het kantoor naar boven komt. De interactie van het publiek en het privaat recht speelt hier namelijk in vele gevallen ten volle. Enerzijds zijn er de administratiefrechtelijke mogelijkheden van het verlenen van onder meer concessies enzovoort, maar anderzijds kan er ook beroep worden gedaan op privaatrechtelijke rechtsfiguren. Sinds geruime tijd wordt er namelijk aanvaard dat er ook op het private domein persoonlijke (huur, …) en zakelijke rechten (opstal, erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid) kunnen worden verleend. Een aandachtspunt daarbij is wel dat dergelijke rechten slechts kunnen worden verleend onder strikte voorwaarden, onder meer rekening houdend met het algemeen belang.

Daar het verlenen van dergelijke rechten geen sinecure vormt, staat een gespecialiseerd team bij Equator klaar om overheden, ondernemingen en particulieren advies te verlenen bij het opzetten van dergelijke constructies.

Equator geeft hands on advies en verleent bijstand bij het kiezen voor een optimale oplossing voor een welbepaalde vraag die door de cliënt wordt gesteld. De voordelen van één bepaalde oplossing worden dan ook afgewogen tegen de nadelen ervan, maar worden ook afgewogen ten opzichte van de andere mogelijkheden. Ook bij het opstellen van andere documenten, zoals de eigenlijke overeenkomsten, desgevallend de documenten die worden opgesteld bij het doorlopen van een procedure, … staat er een gespecialiseerd team voor u klaar.

Meer informatie daaromtrent treft u ook bij onze andere expertises, zo o.m.: PPS en Concessies, Zaken- en contractenrecht, Huurrecht, … .