Wij kunnen u adviseren inzake patiëntenrechten (bijv. informatie, toestemming, inzage in het patiëntendossier, vertegenwoordiging, beroepsgeheim en privacybescherming), abortus, levenseinde, medisch dossier, orgaantransplantatie, experimenten, draagmoederschap, begin en einde van het leven en privacy, de wetgeving rond geneesmiddelen (registratie, terugbetaling, distributie), lichaamsmateriaal, medische hulpmiddelen en wetenschappelijk onderzoek, en het medisch contractenrecht (bijv. opmaak en nazicht van (associatie)contracten tussen zorgenverleners, contractuele geschillen tussen zorgenverleners onderling, arbitrageprocedures). Wij kunnen u ook bijstaan in burgerlijke en strafrechtelijke procedures inzake beweerde medische fouten, alsook procedures voor het Fonds Medische Ongevallen, en het medisch tuchtrecht (bijv. deontologische geschillen voor de Orde der Artsen, Psychologencommissie, Orde der Apothekers).