Het omgevingsrecht heeft betrekking op de ordening en bescherming van de menselijke leefomgeving. Binnen het omgevingsrecht onderscheiden we enerzijds het milieurecht, maar anderzijds ook alle regelgeving omtrent bodem, ruimtelijke ordening en stedenbouw, water, en natuurbescherming.
Het omgevingsrecht bestaat uit een complex geheel aan federale, gewestelijke, en lokale regelgeving. EQUATOR ADVOCATEN kan u bijstand verlenen bij het ontwarren van deze complexe materie.

EQUATOR ADVOCATEN is onder andere zeer onderlegd in het bodemrecht, en kan u in deze materie adviseren, dan wel bijstand verlenen in procedures bij/tegen de OVAM en/of in beroepsprocedures bij de hogere administratieve overheden. In bepaalde gevallen kan u bijvoorbeeld als eigenaar/gebruiker/exploitant van een grond vragen om vrijgesteld te worden van saneringsplicht.

EQUATOR ADVOCATEN heeft tevens zeer veel ervaring in de materie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw. EQUATOR ADVOCATEN verleent advies en voert procedures met betrekking tot ruimtelijke plannen, alsook met betrekking tot ruimtelijke vergunningen (omgevingsvergunningen). Zo kan u bijvoorbeeld bij EQUATOR terecht voor bijstand tijdens het verloop van een omgevingsvergunningsprocedure, om bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek van een vergunningsprocedure, of om beroep aan te tekenen tegen de verleende/geweigerde vergunning. EQUATOR ADVOCATEN heeft in het kader hiervan zeer veel ervaring in het voeren van enerzijds administratieve procedures en anderzijds gerechtelijke procedures bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Ook voor bijstand en advisering omtrent planschade, onteigeningen en milieueffectrapportages kan u bij EQUATOR ADVOCATEN terecht.