KB inzake de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van concessies voor diensten en werken gepubliceerd

Vandaag, op 29 juni 2017, is het KB van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit bevat de regels inzake de plaatsing van concessies voor werken en diensten, alsook de algemene uitvoeringsregels omtrent dergelijke concessieovereenkomsten en regelt ook de inwerkingtreding van de nieuwe concessiewet van 17 juni 2016. De tekst van het KB vindt u hier.

Dit KB betreft het laatste wapenfeit in de race van de wetgever om alle nodige uitvoeringsbesluiten vast te stellen en te publiceren opdat de nieuwe regelgeving inzake overheidscontracten (overheidsopdrachten én concessies voor werken en diensten) op 30 juni 2017 in werking zou kunnen treden. Amper een dag na de publicatie zal dit KB reeds morgen, op 30 juni 2017, in werking treden. Op grond van dit KB zullen alle concessies voor werken en diensten aangekondigd vanaf 30 juni 2017 of waarvoor vanaf die datum een uitnodiging tot indiening van een offerte of een aanvraag tot deelneming is verstuurd onderworpen zijn aan de concessiewet van 17 juni 2016.

Prof. Dr. Mr. Steven Van Garsse

Mr. Simon Verhoeven

Voor meer info omtrent de nieuwe regelgeving inzake concessieovereenkomsten:

steven.vangarsse@eqtr.be

simon.verhoeven@eqtr.be    

2017-08-16T14:44:35+00:00