Omzendbrief inzake bestuurlijk toezicht en bekendmakingsverplichtingen in het Decreet over het Lokaal Bestuur en het Provinciedecreet

Op 1 januari 2019 trad het Decreet over het Lokaal Bestuur in werking (voluit: het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, afgekort “DLB”). Het DLB bracht verscheidene nieuwigheden met zich voor de raadsleden en mandatarissen die na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 vanaf 2019 aan de slag ging.

Twee van deze nieuwigheden zijn de uitbreiding van de bekendmakings- en meldingsplicht en de hervorming van het bestuurlijk toezicht. Beide hangen met mekaar samen. Door een grotere transparantie op te leggen aan de besturen wordt de democratische controle en het bestuurlijk toezicht effectiever gemaakt. Met de Omzendbrief van 14 december 2018 KB/ABB 2018/4 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005 worden deze nieuwe regels verder toegelicht. U treft de Omzendbrief hier.

De Omzendbrief is zowel van toepassing op lokale besturen (steden en gemeenten, OCMW’s, AGB’s enz.), alsook op de provincies. De uitbreiding van de bekendmakings- en meldingsplicht en de hervorming van het bestuurlijk toezicht is ook op de provincies van toepassing gemaakt.

Het eerste deel van de omzendbrief handelt over de bekendmakings- en meldingsverplichtingen van de besturen.

Bekendmakingsplicht

De besturen moeten de integrale tekst van een aantal belangrijke beslissingen op de website publiceren. Ook moet op de website een “lijst van besluiten” worden opgenomen. Op die lijst worden dan de ‘andere’ besluiten vermeld.

Meldingsplicht

De besturen moeten ook aan de toezichthoudende overheden melden dat er bepaalde beslissingen en lijsten van besluiten” zijn gepubliceerd op de website.

De omzendbrief bevat overzichtstabellen waarin is vermelde welke beslissingen hoe en hoelang gepubliceerd moeten blijven en welke beslissingen gemeld moeten worden.

Hervorming bestuurlijk toezicht

Het tweede deel van de omzendbrief handelt over het algemeen bestuurlijk toezicht. Vandaag geldt het ééntrapstoezicht in plaats van het vroegere tweetrapstoezicht. De toezichthoudende overheid kan de beslissing alleen nog maar vernietigen. De schorsingsmogelijkheid is afgeschaft. Ook is de procedure ingekort.

Komen verder nog aan bod in de omzendbrief:

  • De drie actoren binnen het toezicht: de toezichthoudende overheid, de onder toezicht staande lokale en provinciale besturen en de klager
  • De digitale communicatie tussen de actoren
  • Procedure voor het algemeen bestuurlijk toezicht
  • Goedkeuringstoezicht (dat ook sterk is ingeperkt)
  • Toezicht op beleidsrapporten
  • Dwangtoezicht
  • Toezicht op de randgemeente en Voeren
  • Toezicht op de politie- en hulpverleningszones

Brussel – Antwerpen, 28 januari 2019

Prof. Dr. Mr. Steven Van Garsse

Mr. Simon Verhoeven

 

Voor meer informatie:

steven.vangarsse@eqtr.be

simon.verhoeven@eqtr.be

2019-01-28T13:29:48+00:00