Naar aanleiding van de Covid 19-crisis

 

De doorbraak van het Coronavirus (Covid 19) is een uitzonderlijke en bedreigende situatie voor de gezondheid van éénieder in België, Europa en bij uitbreiding de hele wereld. Naar aanleiding van deze situatie en de maatregelen en richtlijnen die zijn afgekondigd door de overheid heeft Equator Advocaten maatregelen genomen om enerzijds de continuïteit en de kwaliteit van haar dienstverlening blijvend te garanderen en om anderzijds haar cliënteel, haar medewerkers en de medemens in het algemeen te beschermen en haar steentje in de strijd tegen het Coronavirus bij te dragen.

 

Equator Advocaten heeft bijgevolg haar bedrijfscontinuïteitsplan in werking gezet en in navolging daarvan volgende maatregelen genomen:

 

  • Equator Advocaten stimuleert telewerken bij haar medewerkers in de mate dat de goede behandeling van uw dossier het toelaat. Deze maatregel heeft echter geen impact op de (digitale/telefonische) bereikbaarheid van de medewerkers van Equator Advocaten ten aanzien van het cliënteel en andere contacten die u van ons gewend bent. Het kantoor beschikt over de nodige technologische mogelijkheden om de diensten te blijven leveren en zoals steeds beschikbaar te zijn.
  • Verplaatsingen en fysieke contacten worden in de komende weken zoveel als mogelijk vermeden. Voor reeds geplande fysieke afspraken en vergaderingen in de geviseerde periode (16/3/20-5/4/20) zal u gecontacteerd worden door uw dossierbeheerder/contactpersoon
  • Overleg en vergaderingen worden zoveel als mogelijk georganiseerd via video- en teleconferencing. Wenst u een overleg of vergadering, wendt u zich per mail of per telefoon tot uw dossierbeheerder/contactpersoon die u verdere info en instructies zal verschaffen en u een vlot verloop van uw virtuele meeting zal garanderen.
  • Buitenlandse verplaatsing worden tot nader order opgeschort.
  • De hygiëneregels van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en van de FOD Volksgezondheid worden door de medewerkers van Equator Advocaten strikt nageleefd, ook indien fysieke aanwezigheid toch vereist zou zijn (zie o.a. https://www.info-coronavirus.be/nl/). Wij verwachten van onze contacten een zelfde ingesteldheid.
  • Op het kantoor werden extra voorzieningen getroffen met het oog op systematische desinfectie en reiniging.
  • Equator Advocaten volgt de berichtgeving van de Orde van Vlaamse Balies (OVB), de Orde van de Balie Provincie Antwerpen en de Nederlandstalige Orde van de Balie Brussel, alsook die van de hoven en rechtbanken en andere rechtscolleges zelf, inzake het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen en impact voor de werking van justitie op de voet en neemt desgevallend de nodige (voorzorgs-)maatregelen (bv. ingeval het schorsing/uitstel van zittingen). Indien uw dossier hierdoor geïmpacteerd wordt, wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en wordt u tevens ingelicht welke remediërende maatregelen hieromtrent genomen (kunnen) worden.

 

De dienstverlening van Equator Advocaten komt hierdoor uiteraard niet in het gedrang: Equator Advocaten garandeert dezelfde hoogstaande kwaliteit en dienstverlening die u van ons gewoon bent.

 

Behoudens tegenbericht van de overheid of van Equator Advocaten blijven deze maatregelen van kracht tot en met 5 april 2020.

 

Antwerpen – Brussel

17 maart 2020

 

Joris Lagey – Nicolas Carette – Steven Van Garsse