Gisteren, op 19 juni 2019, verscheen in het Belgisch Staatsblad het zgn. Verzameldecreet (Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw). Dit decreet voert een heel aantal wijzigingen door aan 25 wetten en decreten waaronder bijvoorbeeld het Veldwetboek, de Pachtwet, het Bodemdecreet, enzovoort.

De belangrijkste wijzigingen situeren zich echter vooral op het vlak van de ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning, door wijzigingen (lees: versoepelingen) aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die werden ingevoerd door de Codex-trein (Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving) enigszins te verstrengen.

De Codex-trein maakte het namelijk mogelijk om van niet-vervallen verkavelingen of BPA’s die ouder zijn dan 15 jaar af te wijken. Het Verzameldecreet nuanceert nu deze regeling en bepaalt dat, zelfs zonder concrete vergunningsaanvraag, de gemeenteraad mag beslissen om de voorschriften van een verkaveling of BPA (ouder dan 15 jaar) alsnog te behouden als weigeringsgrond. Ook naar aanleiding van een concrete vergunningsaanvraag voorziet het Verzameldecreet dat de vergunningverlenende overheid (en dus ook in graad van administratief beroep de Deputatie of de Vlaams Minister voor Omgeving) alsnog de voorschriften uit een verkaveling of BPA (ouder dan 15 jaar) gemotiveerd kan handhaven wanneer deze voorschriften nog steeds belangrijke actuele criteria omvatten om de goede ruimtelijke ordening ter plaatse te beoordelen.

Bijzonder hierbij is nog dat aan de inwerkingtreding van bovenstaande wijzigingen van de VCRO, geen overgangsbepaling wordt gekoppeld. Op aanvragen die dus voor de inwerkingtreding van het Verzameldecreet werden ingediend, doch na 29 juni 2019 worden behandeld, gelden de nieuwe regels onverkort.

Een andere wijziging die het Verzameldecreet doorvoert, is een wijziging van het Omgevingsvergunningsdecreet, in die zin dat de mogelijkheid tot het wijzigen of aanvullen van opgelegde voorwaarden in een omgevingsvergunning niet meer louter beperkt zullen zijn tot milieuvoorwaarden, maar dit wordt opengetrokken naar elke soort voorwaarde, en dus ook voorwaarden die louter betrekking hebben op de ruimtelijke ordening. Dit vereenvoudigt in belangrijke mate de mogelijkheid om een ongunstige stedenbouwkundige vergunningsvoorwaarden te herzien en te wijzigen of aan te vullen. De procedure voor de bijstelling van een vergunningsvoorwaarde verloopt analoog aan de procedure zoals deze voor vergunningsaanvragen geldt. Ook tegen de goedkeuring of afwijzing van het verzoek tot bijstelling zal een administratief beroep bij de provinciale deputatie of de Vlaams Minister voor Omgeving en een vernietigingsberoep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen mogelijk zijn.

Deze wijziging zal daarentegen niet onmiddellijk in werking treden. Aangezien dit namelijk een bijstelling van het Omgevingsloket zal vereisen, wordt de Vlaamse Regering in het Verzameldecreet gemachtigd om de nodige uitvoeringsbesluiten te nemen om deze wijziging door te voeren en zodoende ook in werking te laten treden.

Voor meer informatie kan u terecht bij Equator Advocaten.