In onze vorige nieuwsbrief gaven we reeds aan dat het veel besproken Stikstofdecreet op 24 januari 2024 uiteindelijk dan toch werd goedgekeurd door de meerderheidspartijen in de Vlaamse Regering. Op dat moment was het echter nog niet duidelijk wanneer het decreet precies in werking zou treden. Vandaag is het echter zover. Het decreet werd gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt vandaag, op 23 februari 2024, officieel in werking.

De nieuwe stikstofmaatregelen zijn vanaf vandaag per direct van toepassing op ­álle omgevingsvergunningsaanvragen. Dit zijn zowel de aanvragen die na vandaag worden ingediend als de aanvragen waarover de bevoegde vergunningverlenende overheid nog geen beslissing heeft genomen en die dus nog lopende zijn. Ook de vergunningsaanvragen die opnieuw worden behandeld na een vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vallen hieronder. De vergunningverlenende overheid kan voor de lopende omgevingsvergunningsaanvragen beslissen om de beslissingstermijn te verlengen met 60 dagen als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. Wanneer dit advies wel vereist is kan de beslissingstermijn worden verlengd met 120 dagen. Bij een verlenging van die termijn kan het zijn dat de vergunningsaanvrager zijn aanvraag wijzigt of aanvult. Hierover kan een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Desgevallend kan de vergunningverlenende overheid ook opnieuw een advies van de omgevingsvergunningscommissie of de betrokken adviesinstanties inwinnen.

Een aspect dat ietwat onderbelicht bleef tot nu toe zijn de wijzigingen die het Stikstofdecreet aanbrengt aan het Omgevingsvergunningsdecreet. Voortaan zal de bevoegde vergunningverlenende overheid in graad van beroep ook de ontvankelijkheid en volledigheid van het in eerste administratieve aanleg beoordeelde aanvraagdossier kunnen herbeoordelen en aan de vergunningsaanvrager kunnen vragen om onvolledigheden te herstellen. Dit omvat ook de mogelijkheid om de project-m.e.r.-screening opnieuw te beoordelen en een wijziging of aanvulling ervan toe te laten, wat in de praktijk tot hiertoe op gespannen voet stond met de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Wel blijft het bestaan van het Stikstofdecreet nog enkele manden onzeker. Nu de publicatie in het Belgisch Staatsblad een feit is, kunnen de landbouworganisaties hun voornemen om het decreet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof ook effectief waarmaken. Equator volgt dit verder op!