Het KB van 13 september 2023 tot vaststelling van bijzondere regels inzake overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen beoogt extra mededinging te organiseren bij overheidsopdrachten voor geneesmiddelen in uitvoering van artikel 71bis van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de sector van de geneesmiddelen. Volgens de wetgever werd de overheidsopdrachtenwetgeving immers niet optimaal benut door diverse ziekenhuizen voor geneesmiddelen en werd de sociale zekerheid daardoor onnodig op kosten gejaagd. Bijgevolg werd in artikel 71bis van de wet van 18 mei 2022 voorzien dat bij KB bepaalde maatregelen konden worden genomen “met het oog op het rechttrekken van het gebrek aan vrije mededinging en/of van de niet- of suboptimale toepassing van de overheidsopdrachtenwet, en de daaruit voortvloeiende onderbenutting van goedkopere of potentieel besparende alternatieven.” Dit gebeurde middels het genoemde KB. Het KB legt bepaalde verplichtingen op om overheidsopdrachten te gunnen voor biologische geneesmiddelen, bevat bepalingen inzake de duurtijd, mogelijke beëindigingen en verlengingen en bevat specifieke voorschriften inzake niet toegelaten selectie, gunningscriteria en technische specificaties.